spin

Дата

04-08 Септември, 2024г.

Място

гр. Будва, Черна Гора

Лектори

Добре познати от Европа и Света

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ / Ръководни органи, Членове, Изисквания за абстракт

Югоизточно-европейският Медицински Форум (ЮЕМФ) е основан през 2005г. от медицински организации от Албания, България, Гърция и Македония като сдружение на лекарски организации от страните от Югоизточна Европа – съседни държави със сходни проблеми в системите на здравеопазването

На учредителното събрание бе приет Устав. Решено бе други организации от региона да бъдат поканени да се присъединят. Утвърдено бе и името на организацията.

Впоследствие към ЮЕМФ се присъединиха медицински асоциации от Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна, Грузия, Казахстан, Беларус, Узбекистан, Азербайджан, Молдова и Чешката република.

SEEMF Block General information

ЮЕМФ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по българското законодателство. Президент на ЮЕМФ е проф. д-р Андрей Кехайов – председател на Сдружение „Български лекар”, вицепрезиденти са проф. д-р Павел Поредош – бивш председател на Словенска Медицинска Асоциация, д-р Олег Мусий – член на Върховната Рада на Украйна и председател на Украинска Медицинска Асоциация, и проф. д-р Гиа Лобзханидзе – председател на Грузинска Медицинска Асоциация, генерален секретар е д-р Стилянос Антипас, Атина, Гърция.

Седалището и секретариатът на ЮЕМФ са с нахождение в България, гр. София, бул. „България” №102, тел./факс: +359 854 87 82, имейл: bulgmed@gmail.com.

Мисията на организацията е да насърчава партньорството между представителите на медицинската професия от страните-членки; да бъде форум за обсъждане на проблемите в здравеопазването и изнамирането на решения; да улеснява обмяната на опит, да укрепва връзките и да разработва общи подходи в целия спектър на дейност на медицинските организации; да допринася за продължаващото медицинско образование посредством медицински конгреси и други форми на съвместна дейност; да подпомога членовете за подобряване на тяхната медицинска и управленска квалификация; да установява контакти и партньорство с други международни организации.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Flag

Да обединява и подпомага своите членове за постигане на общите им цели

FlagДа улеснява обмяната на опит и развитието на общи подходи във всички области на дейност на медицинските организации

FlagДа насърчава възможно най-добрите медицинско образование, медицинска практика и здравеопазване в страните от Югоизточна Европа

FlagДа укрепва отношенията между медицинските организации от Югоизточна Европа

FlagДа засилва връзките между лекарите от Югоизточна Европа и обмяната на опит с техните колеги от държавите-членки на ЕС

FlagДа подпомага своите членове за подобряване на тяхната медицинска и управленска квалификация

FlagДа установява контакти със сродни организации

FlagДа защитава правата и интересите на лекарите, здравните заведения и медицинските лица пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, като представя проекти на и становища по нормативни актове, съдопроизводства и пр.

От 2010 г. ЮЕМФ интензифицира своята дейност и провежда минимум две срещи на Управителния съвет и един конгрес годишно.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Ръководителите на ЮЕМФ участват в редица международни срещи, най-важните от които са Европейският Форум на Медицинските Асоциации и Общите събрания на СЗО и СМА

Ръководни органи

Проф. Д-р. Павел Поредош
Вицепрезидент

Д-р. Олег Мусий
Вицепрезидент

Проф. Горан Димитров
Генерален секретар

Д-р Стилоанос Антипас
Почетен генерален секретар

ЧЛЕНОВЕ НА БОРД ЮЕМФ:

Д-Р ДИН АБАЗАЙ, АЛБАНИЯ
Д-Р ФАТМИР БРАХИМАЙ, АЛБАНИЯ
Д-Р НАРИМАН САФАРЛИ, AЗЕРБАЙДЖАН
ПРОФ. СВЯТОСЛАВ ШНИТКО, БЕЛАРУС
ДОЦ. TAТЬЯНА ЦЕРАХОВИЧ, БЕЛАРУС
ПРОФ. ДУШКО ВАСИЧ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Д-Р ХИДЖАЕТ РАХИМИЧ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Д-Р ЯСМИНА БЕГИЧ , БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Д-Р ФАХРУДИН КУЛЕНОВИЧ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПРОФ. АНДРЕЙ КЕХАЙОВ, БЪЛГАРИЯ
АКАД. ПРОФ. ВЛАДИМИР ОВЧАРОВ, БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. МАРИАНА МУРДЖЕВА, БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, БЪЛГАРИЯ
Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ, БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. ИВО ПЕТРОВ, БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. ГРИГОР ГОРЧЕВ, БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. КРАСИМИР ГИГОВ,БЪЛГАРИЯ
Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ, БЪЛГАРИЯ
Д-Р ДИЯН ПЕНЧЕВ, БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. МИРОСЛАВ КОПЖАР, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА
ПРОФ. ГИЯ ЛОБЗХАНИДЗЕ, ГРУЗИЯ
Д-Р СТИЛЯНОС АНТИПАС, ГЪРЦИЯ
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЛЕВИН, ИЗРАЕЛ
ПРОФ. ЗИОН ХАГАЙ, ИЗРАЕЛ
Д-Р AЙЗАН САДИКОВА, КАЗАХСТАН
Д-Р ПЕТЕРИС АПИНИС, ЛАТВИЯ
Д-Р РОМЕО СЦЕРБИНА – MОЛДОВА
Д-Р ЦАНКА ЦЕРОВИЧ, ЧЕРНА ГОРА
Д-Р ИВАНКА ВУКОТИЧ, ЧЕРНА ГОРА
ПРОФ. ГЛИГОР ТОФОСКИ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
ПРОФ. ГОРАН ДИМИТРОВ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
ПРОФ. ГОЦЕ СПАСОВСКИ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
ПРОФ. СИНИША МИЛКОВИЧ, РЕПУБЛИКА СРЪБСКА
Д-Р СТЕПАН ФИРСТОВ, РУСИЯ
ПРОФ. ПАВЕЛ ПОРЕДОШ, СЛОВЕНИЯ
Д-Р ПРИМОС РУС, СЛОВЕНИЯ
Д-Р НЕНАД ДЖОКОВИЧ, СЪРБИЯ
Д-Р МИЛАН ДИНИЧ, СЪРБИЯ
ПРОФ. ВЕСНА КЕСИЧ, СЪРБИЯ
Д-Р ОЛЕГ МУСИ, УКРАЙНА
Д-Р ЗОКХИД АБДУРАКИМОВ, УЗБЕКИСТАН

Членуващи държави и организации

Albania

Албания

Albania - Order of Physicians of Albania

Azerbaijan

Азербайджан

Azerbaijan Medical Association

Belarus

Беларус

Belarussian Medical Association

Bosna and Herzegovina

Босна и Херцеговина

Association of Medical Doctors of Republic of Srpska Federal Medical Chamber

Bulgaria

България

Bulgaria

Croatia

Хърватска

Croatia

Czech Republic

Чешка Република

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Georgia

Грузия

Georgian Medical Association

Hellas

Гърция

Medical Chamber of Thessaloniki

Israel

Израел

Kazakhstan

Казахстан

National Medical Association of Kazakhstan

Латвия

Moldova

Молдова

Moldavian Medical Association

Montenegro

Черна гора

Ljekarska Komora Crne Gore

Macedonia

Македония

Macedonian Medical Association

Република Сръбска

Русия

Serbia

Сърбия

Serbian Medical Chamber

Slovenia

Словения

Slovensko Zdravnisko Drustvo

Ukraine

Украйна

Ukrainian Medical Association

Uzbekistan

Узбекистан

Medical Association of Uzbekistan

European Medical Students Association

Европейска Асоциация на Студентите по Медицина

European Medical Students' Association

Изисквания за абстракт

ЗАГЛАВИЕ: ТIMES NEW ROMAN, 10 ПУНКТА, ЦЕНТРИРАНО, С ГЛАВНИ БУКВИ

Имена на авторите, научни степени и звания: Тimes New Roman, 10 пункта, центрирано (име на презентиращия автор – подчертано)

Институции и държави, от които са авторите: Тimes New Roman, 10 пункта, центрирано, курсив

Телефон, факс и e-mail за кореспонденция с авторите: Тimes New Roman, 10 пункта, центрирано, курсив

Предназначение: устна/постерна презентация (Тimes New Roman, 10 пункта)

(Структура на резюмето: увод, метод, резултати, изводи)

Тук започва основния текст на резюмето. То трябва да представлява изчерпателно обобщение на Вашата презентация и да излага проблема, използваните методи и най-съществените резултати и изводи. Не използвайте специални символи, избягвайте абревиатури и списъци в текста на резюмето. Използвайте единично разстояние между редовете с големина на буквите 10 пункта. Спазвайте ограничението за броя на символите (3400 символа). (Тimes New Roman, 10 пункта).

0
    0
    Количка
    Няма добавени регистрации